Przetargi.pl
„Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym oraz montaż zbiornika retencyjnego”

GMINA BRUDZEŃ DUŻY ogłasza przetarg

 • Adres: 09-414 Brudzeń Duży, Toruńska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BRUDZEŃ DUŻY
  Toruńska 2
  09-414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie
  REGON: 611015678
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym oraz montaż zbiornika retencyjnego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I – Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym:Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej z kostki betonowej o długości 0,681 km, wykonanie 4 studni z osadnikiem i wpustem żeliwnym wraz z przykanalikami, wykonanie sieci wodociągowej o długości 502 m i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 620 m wraz z sięgaczami DN200 o długości 69 m.Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z:a) dokumentacją projektową,b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.c) przedmiarem robót.CZĘŚĆ II – montaż zbiornika retencyjnegoKrótki opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zbiornika retencyjnego do wody uzdatnionej na SUW w Karwosiekach Cholewicach, w tym wykonanie robót budowlano-montażowych niezbędnych do montażu zbiornika (fundament, instalacja wodociągowa).Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z:a) dokumentacją projektowąb) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robótc) przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach