Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego

GMINA KUŹNIA RACIBORSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, SŁOWACKIEGO 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 602535142
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA
  SŁOWACKIEGO 4
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  tel. 602535142
  REGON: 276258463
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuzniaraciborska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” (dalej Inwestycja lub Projekt).Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1. Budowa nowej drogi:a. wykonanie włączenia projektowanej drogi wewnętrznej do drogi powiatowej w KM 0+000 i do drogi gminnej w KM 0+406;b. wycinka drzew i krzewów oraz usunięcie karpin, na podstawie decyzji zezwalającej na ich wycinkę wraz z transportem drzewa na wskazane miejsce;c. zdjęcie humusu na powierzchni projektowanych robót budowlanych;d. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi;e. zabudowa krawężników na ławie betonowej z oporem;f. wykonanie podbudowy stanowiącej warstwę konstrukcyjną drogi;g. wykonanie nawierzchni bitumicznej w warstwie wiążącej i ścieralnej;h. wykonanie poboczy tłuczniowych po obu stronach jezdni, na całej długości projektowanej drogi wewnętrznej;i. odtworzenie terenów zielonych;j. wykonanie oznakowania pionowego drogi.2. Wykonanie oświetlenia projektowanej drogia. ułożenie kabla b. montaż słupów wraz z oprawami c. uruchomienie i pomiary 3. W zakresie sieci wodociągowej:a. sieć wodociągowa z rur PE 100 RC PN16 SDR11 110 mm o długości ogółem ok. 463 m,b. zabudowa zasuwy Dn100 mm na sieci wodociągowej – w ilości ogółem ok. 2 szt.,c. podejście pod hydrant z rur PE 100 RC PN 16 SDR11 90 mm – w ilości ogółem ok. 3 szt.,d. hydrant wraz z zasuwą Dn80 mm – w ilości ogółem ok. 3 kpl.e. odgałęzienia sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 16 SDR11 32 mm – w ilości ogółem ok. 153 m (25 szt.),f. zabudowa zasuwy Dn25 mm na przyłączu wodociągowym – w ilości ogółem ok. 25 szt.4. W zakresie sieci kanalizacyjnej:a. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U klasy S lite (SN8) SDR34 200 mm o długości ogółem ok. 296 m,b. zabudowa studni betonowych 1000 mm na sieci sanitarnej w ilości ogółem ok. 12 szt.,c. zabudowa studni tworzywowych 425 mm na sieci sanitarnej w ilości ogółem ok. 3 szt.,d. odgałęzienia kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U klasy S lite (SN8) SDR34 160 mm o długości ogółem ok. 158 m (25 szt.),e. zabudowa studni tworzywowych 425 mm na odgałęzieniu kanalizacji sanitarnej – w ilości ok. 25 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium;2. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 20 1050 0099 5018 7777 7777 7777 z zaznaczeniem:,, Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ".Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Nr zamówienia IB.271.11.20224. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 lit. b)-e), winno być złożone w oryginale za podpisem elektronicznym wystawcy wadium i musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, przy czym:a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych, 00/100).4) zdolności technicznej lub zawodowej :Wykonawca spełni warunek, jeżeli:1) wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi o długości minimum 400 metrów (długość odcinka wykonywanych robót budowlanych) o kategorii ruchu co najmniej KR 3 oraz obejmujące roboty w zakresie nawierzchni mineralno- bitumicznej wraz z kanalizacją, oświetleniem ulicznym oraz przebudową urządzeń obcych.Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: przez Wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:a) jedną (1) osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dla co najmniej dwóch wykonanych (ukończonych) robót budowlanych każda polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi o długości minimum 400 metrów (długość odcinka wykonanych robót budowlanych) o kategorii ruchu co najmniej KR 3 oraz każda obejmująca roboty w zakresie nawierzchni mineralno-bitumicznej;b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną (1) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. robót kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;c) skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną (1) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. robót instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą aktualne uprawnienia budowlane (bez ograniczeń lub ograniczone) lub uprawnienia równoważne w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń lub ograniczone).Uwaga!Funkcje kierownika budowy oraz funkcje kierowników robót mogą być ze sobą łączone.Kierownik budowy jest zobowiązany do minimum cotygodniowej obecności na placu budowy w okresie trwania robót budowlanych, jak równierz obecności na naradach koordynacyjnych. W przypadku nierealizaowania powyższego warunku Wykonawca będzie zobligowany do zmiany Kierownika Budowy na pisemny wniosek Zamawiającego.UWAGAZamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym powyżej uprawnieniom określonym powyżej, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646), w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy).Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okres od dnia wydania uprawnień budowlanych do dnia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.Funkcja kierownika budowy oraz funkcja kierownika robót mogą być ze sobą łączone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach