Przetargi.pl
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.

GMINA KUŹNIA RACIBORSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, SŁOWACKIEGO 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA
  SŁOWACKIEGO 4
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  REGON: 276258463
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” (dalej Inwestycja lub Projekt).Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1. Budowa nowej drogi:a. wykonanie włączenia projektowanej drogi wewnętrznej do drogi powiatowej w KM 0+000 i do drogi gminnej w KM 0+406;b. wycinka drzew i krzewów oraz usunięcie karpin, na podstawie decyzji zezwalającej na ich wycinkę wraz z transportem drzewa na wskazane miejsce;c. zdjęcie humusu na powierzchni projektowanych robót budowlanych;d. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi;e. zabudowa krawężników na ławie betonowej z oporem;f. wykonanie podbudowy stanowiącej warstwę konstrukcyjną drogi;g. wykonanie nawierzchni bitumicznej w warstwie wiążącej i ścieralnej;h. wykonanie poboczy tłuczniowych po obu stronach jezdni, na całej długości projektowanej drogi wewnętrznej;i. odtworzenie terenów zielonych;j. wykonanie oznakowania pionowego drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach