Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej- ul. Mościcka i ul. Słoneczna w Zbylitowskiej Górze

Gmina Tarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 688 01 34 , fax. 014 688 01 03
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnów
  ul. Krakowska 19 19
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 688 01 34, fax. 014 688 01 03
  REGON: 00055005400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej- ul. Mościcka i ul. Słoneczna w Zbylitowskiej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje między innymi: droga odcinek D1 o dł. 324,6 m, odcinek D2 dł. 181,6 m o nawierzchni betonowej chodnik dla pieszych szer. 2 m wzdłuż jezdni na całej długości, ścieżka rowerowa szer. 2 m długości 254,5 m kanalizacja deszczowa ? 315 do 400 mm PVC o długości 500 m przebudowa i zabezpieczenie gazociągu, budowa oświetlenia ulicznego 13 punktów oraz oświetlenia przejścia dla pieszych 1 szt. zjazdy indywidualne szer. 4 m, zjazdy publiczne szer. 5 m, zatoka autobusowa 1 szt. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Tarnow nr 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty: Wadium - Budowa drogi Mościckiej i Słonecznej w Zbylitowskiej Górze. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 3.W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć do dnia i godziny składania ofert w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnów, pok.6ADziennik Podawczy, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty. 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach