Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wadowice-miasto poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych szczególnie w zakresie budynków oraz utworzenie bazy danych BDOT500

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8734200 , fax. 033 8232433
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8734200, fax. 033 8232433
  REGON: 07218342100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wadowice-miasto poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych szczególnie w zakresie budynków oraz utworzenie bazy danych BDOT500
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjno- kartograficzne dotyczące: -modernizacji ewidencji gruntów i budynków mające za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.); -uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia, szczególnie w zakresie budynków; -utworzenie bazy danych BDOT500 zgodnej z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 383), oraz warstw uzbrojenia podziemnego, w czterech obrębach miasta Wadowice. Zakres prac obejmuje: -pozyskanie danych cyfrowych i analogowych oraz dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Wadowicach i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w Wadowicach oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych a także związanych z utworzeniem bazy danych BDOT500 oraz warstw uzbrojenia podziemnego; -skanowanie map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych oraz operatów geodezyjnych; -kalibracja i czyszczenie map zasadniczych oraz sytuacyjno-wysokościowych; -analiza istniejących danych analogowych oraz cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Wadowicach a także pozyskanych z innych źródeł; -wykonanie wywiadu terenowego i bezpośrednich pomiarów terenowych; -przeniesienie treści mapy zasadniczej w zakresie uzbrojenia podziemnego do postaci wektorowej i harmonizacja z bazami danych ewidencji gruntów i budynków i BDOT500; -weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków, BDOT500 oraz warstw uzbrojenia podziemnego; -przekazanie Zamawiającemu bazy danych BDOT500, warstw uzbrojenia podziemnego oraz zaktualizowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; -przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony; -skompletowanie i przekazanie operatu do kontroli; -ostateczne zaimplementowanie zintegrowanych danych ewidencyjnych, danych BDOT500 oraz warstw uzbrojenia podziemnego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach