Przetargi.pl
Izolacja fundamentów L2 i odwodnienie szachtów w budynku 10-20 Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego: Odwodnienie szachtów w bud. 10-20, WIL, ul. Warszawska 24

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Izolacja fundamentów L2 i odwodnienie szachtów w budynku 10-20 Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego: Odwodnienie szachtów w bud. 10-20, WIL, ul. Warszawska 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest izolacja fundamentów L2 i odwodnienie szachtów w budynku 10-20 Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej w Krakowie, w zakresie : - rozebrania nawierzchni z kostki betonowej, - demontażu krat stalowych, - rozbiórki istniejących szachtów, - wykonania robót ziemnych przy odsłonięciu ścian fundamentowych, - wykonania izolacji pionowej, - wykonania odwodnienia, - odtworzenia szachtów, - zasypania wykopów, - wykonania podbudowy i nowej nawierzchni chodników, - odtworzenia trawników i uzupełnienia krzewów, - wywozu gruzu i zbędnej ziemi wraz z opłatami, - zabezpieczenia zieleni sąsiadującej z wykopami, - doprowadzenia terenu zieleni do stanu przed budową (trawniki, krzewy), - zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 135 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi na materiały wykonanego systemu izolacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach