Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej Tomiczki-Tomice z regulacją odwodnienia z materiału Wykonawcy

Gmina Stęszew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-060 Stęszew, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 8197141
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stęszew
  ul. Poznańska 11
  62-060 Stęszew, woj. wielkopolskie
  tel. 8197141
  REGON: 63125852000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.steszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej Tomiczki-Tomice z regulacją odwodnienia z materiału Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem oraz dokumentacją projektową Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto zakres prac obejmuje: 1) sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 2 egzemplarze, na który składa się: a) Dokumentacja powykonawcza: b) Atesty na materiały i prefabrykaty, 2) Protokoły odbioru robót. 3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń, Technologia wykonania prac: 1) Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2) Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 3) Jeżeli w przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta/nazwy producentów i produktów/należy odczytywać je jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. 5) Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. 6) Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 7) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób trzecich. 8) Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. 9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plan BIOZ nie później niż w ciągu 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót; Klauzula społeczna: 1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługi i roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej oraz operatorzy sprzętu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, za wyjątkiem osób, których obowiązki nie polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05), co dotyczyć może między innymi kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumienie przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 55.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310, t.j. z dnia 2019.02.18). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew na konto wskazane przez Zamawiającego. NR 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS Mosina O/Stęszew 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski Gminy Stęszew , ul. Poznańska 11 - pok. 3, a kserokopię dołączyć do oferty. 9. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 2 SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk oferta – wzór druku zał. nr 1 do SIWZ oraz: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – wzór druku zał. nr 2 do SIWZ 1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór druku zał. nr 3 do SIWZ 1.3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru 1.4. Zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (dokument ten winien być składany w oryginale wraz z ofertą, o ile dotyczy). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach