Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 123019L – ulica Łahody w miejscowości Piaski wraz z oświetleniem drogowym.

Urząd Miejski w Piaskach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 821 020 , fax. 815 821 020
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Piaskach
  ul. Lubelska 77
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  tel. 815 821 020, fax. 815 821 020
  REGON: 54910500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl, BIP: http://umpiaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 123019L – ulica Łahody w miejscowości Piaski wraz z oświetleniem drogowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są następujące zadania: ZADANIE A: Budowa drogi gminnej nr 123019L – ulica Łahody w miejscowości Piaski. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. ZADANIE B: Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą oświetleniową zasilanych ze stacji transformatorowej Piaski 17- Rybakówka. UWAGA: Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadanie A i zadanie B) określa: dokumentacja projektowa, decyzja ZRID dla zadania A oraz pomocniczo dołączone przedmiary robót - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SBP Piaski 84 8689 0007 0000 0130 2000 0040. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg: Budowa drogi gminnej nr 123019L – ulica Łahody w miejscowości Piaski wraz z oświetleniem drogowym, nr sprawy: IR.271.05.2020. 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: Budowa drogi gminnej nr 123019L – ulica Łahody w miejscowości Piaski wraz z oświetleniem drogowym, nr sprawy: IR.271.05.2020.- nie otwierać przed 24 lutego 2020 r. godz. 10:10”. Dokument musi być złożony w sekretariacie pokój nr 12 przed upływem terminu składania ofert tj.: do 24 lutego 2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. 24 lutego 2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 6. Oferta Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 7. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub, gdy forma jest niezgodna z działem IX ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2019 r. poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach