Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 121088L od km 0+498,27 do km 0+851,60 w m. Cicibór Duży, odcinek o długości 353,33m

Gmina Biała Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 88 89 221, , fax. 83 88 89 200
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Podlaska
  ul. Prosta 31
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 88 89 221, , fax. 83 88 89 200
  REGON: 53236900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nowa.gmina-bialapodlaska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 121088L od km 0+498,27 do km 0+851,60 w m. Cicibór Duży, odcinek o długości 353,33m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Droga w m. Cicibór Duży na działkach nr ew.345, 346/56, 346/57, 189, 619 i 543 w obrębie ew. Cicibór Duży , w zakresie :droga długości 353,33mb i szerokości jezdni bitumicznej od 6,00 7,00m o konstrukcji : -17 cm – ulepszenie podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 MPa 2482,00m2, -15 cm podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 2376,00m2, -5 cm warstwa wiążąca z AC11W na powierzchni 2305,33 m2, - roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem robót stanowącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, dokumentacją projektową( Zał nr 5a do SIWZ), PN, Ustawą o ocenie systemu zgodności, przepisami Bhp oraz sztuką budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 8000 PLN należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska nr 55 8025 0007 0019 2415 2000 0060 lub w innej formie zgodnej z Art.45 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4d do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach