Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek

Gmina Drzycim ogłasza przetarg

 • Adres: 86-140 Drzycim, ul. Podgórna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3317079 , fax. 52 3317079
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drzycim
  ul. Podgórna 10
  86-140 Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3317079, fax. 52 3317079
  REGON: 92351009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 I 9 w miejscowości Krakówek. Projektowany odcinek drogi o długość 954,95 m i szerokość jezdni 4,00 m. Zakres robót obejmuje: - przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), - rozbiórka elementów dróg, - usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów, - usunięcie warstw ziemi urodzajnej (humus), - oczyszczenie istniejącego przepustu wraz z renowacją rowu na wlocie i wylocie, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznego 0/31,5 mm, - wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna ) - wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm, - wykonanie oznakowania pionowego, - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym ustawienie kompletnych progów zwalniających listwowych), - zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli telekomunikacyjnych oraz przewodów istniejącej sieci wodociągowej, - renowacja rowów przydrożnych, - wykonanie robót wykończeniowych - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2. Dalszy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa/zgłoszeniowa, w tym specyfikacja techniczna, które stanowią integralną część SIWZ. 2.2. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 2.3. Zestawienie robót do wykonania oraz ich ilość zawiera, stanowiący załącznik do SIWZ – przedmiar robót. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż dołączony do SIWZ przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. 2.4. Zamawiający proponuje/zaleca Wykonawcy dokonanie wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 2.5. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie te prace Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. 2.6. Wymagania Zamawiającego: 2.6.1. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową/zgłoszeniową, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. 2.6.2. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru autorskiego i Zamawiającego. 2.6.3. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 2.6.4. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. 2.6.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 2.6.6. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego – dalej kc). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych jak: badania, uzgodnienia, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. 2.6.7. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 2.6.8. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego. 2.6.9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWIORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 upzp. 2.6.10. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy własne materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące Wykonawcę do przygotowania oferty. 2.6.11. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych. 2.6.12. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający B Ę D Z I E wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł(słownie kwota: dwadzieścia tysięcy zł 00/100). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia i terminu składania ofert wskazanym w treści SIWZ. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2016r. poz.359). 4. Wadium w pieniądzu : a) wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto: 87 8169 1029 0000 0374 2000 0020 Bank Spółdzielczy Osie O/Drzycim; b) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w SIWZ, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami SIWZ i oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 upzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa upzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach