Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach

Gmina Terespol ogłasza przetarg

 • Adres: 21-540 Małaszewicze, Kobylany, plac R. Kaczorowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 411 20 00, , fax. 83 411 20 09
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Terespol
  Kobylany, plac R. Kaczorowskiego 1
  21-540 Małaszewicze, woj. lubelskie
  tel. 83 411 20 00, , fax. 83 411 20 09
  REGON: 30237470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugterespol.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach. 2.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: 1) budowy drogi dojazdowej 12 KDD zgodnie z projektem budowlanym i decyzją nr T/82/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r. znak AB.T.6740.65.2018.KW, w zakresie: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty nawierzchniowe z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej o pow. 456 m2 wraz ustawieniem krawężników betonowych ulicznych o dł. 152 m, - roboty wykończeniowe; 2) obsługi geodezyjnej całości zamówienia; 3) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej całego zadania wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białej Podlaskiej. 2.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w: - przedmiarze robót załącznik nr 1a do SIWZ; - opracowaniach projektowych – załącznik nr 9 do SIWZ; - szczegółowej specyfikacji technicznej – załącznik nr 10 do SIWZ. 2.3 Do wyceny należy przyjąć całościową obsługę geodezyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), Wykonawca samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 2. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZp powinien złożyć wraz z w/w oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. Wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym z załączniku nr 4a do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia w/w oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach