Przetargi.pl
Budowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Leśny Dwór w 2015r.

Nadleśnictwo Leśny Dwór ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, Łysomiczki 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8131329, 8131250
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Leśny Dwór
  Łysomiczki 2
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8131329, 8131250
  REGON: 77052833100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_lesny_dwor
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Nadleśnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Leśny Dwór w 2015r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch dróg leśnych: Część I 16-P, Część II 169-B. Lokalizacja inwestycji Część I Województwo pomorskie, powiat słupski, droga nr 16 P Leśnictwo Lubuń, droga została podzielona na 2 etapy. Część II Województwo pomorskie, powiat słupski, droga nr 169 B Leśnictwo Lubuń, Grunty Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Leśny Dwór. przyjęto następujące parametry modernizacji drogi: prędkość projektowa Vmax = 30 km h szerokość korony drogi 5,0 m szerokość jezdni 3,5 m przekrój daszkowy 3,0% szerokość poboczy 2 x 0,75 m spadek poprzeczny poboczy 6,0 % mijanki dł. 23,0 m i szer. 3,0 m, max. co 300m nacisk pij. osi 5 t , nośność 10 t trwałość konstrukcji: 10 lat zjazdy wyokrąglone promieniami R=11,0 m, szer. jezdni 3,5 m, szer. pobocza 2x0,75 m długość zjazdów: 15 m CZĘŚC I Etap I KONSTRUKCJA DROGI W KM 0+000-0+900 DROGA LEŚNA -MIJANKI I DROGI BOCZNE WG PRZEKROJU D-3 Warstwa górna: płyty żelbetowe typu Yomb 100x75x12,5cm gr. 12,5 cm - w śladzie zagęszczony grunt rodzimy do wypełnienia płyt i przestrzeni między płytami Warstwa dolna: pospółka do nawierzchni drogowych 12 cm Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Wyprofilowane i zagęszczone podłoże istniejącej drogi KONSTRUKCJA DROGI NA SKRZYŻOWANIACH/ZJAZDACH (wg rys. P-1 i P-2) Warstwa górna: płyty żelbetowe typu Yomb (100x75x12,5cm) gr. 12,5cm Warstwa dolna: pospółka do nawierzchni drogowych 12 cm Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Wyprofilowane i zagęszczone podłoże istniejącej drogi Na wszystkich drogach bocznych o oznaczonej na PZT należy wykonać konstrukcję jak dla skrzyżowań -nawierzchnia w całości z płyt typu Yomb. CZĘŚC I Etap II KONSTRUKCJA DROGI W KM 0+000-0+130 i 0+330-0+810 DROGA LEŚNA (MIJANKI I DROGI BOCZNE WG PRZEKROJU D-3 Warstwa górna: płyty żelbetowe typu Yomb 100x75x12,5cm gr. 12,5 cm - w śladzie zagęszczony grunt rodzimy do wypełnienia płyt i przestrzeni między płytami Warstwa dolna: pospółka do nawierzchni drogowych 12 cm Geowłóknina o szer. 4,5m wg załączonej specyfikacji technicznej - w km 0+130-0+330 -do decyzji Inspektora Nadzoru Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Wyprofilowane i zagęszczone podłoże istniejącej drogi KONSTRUKCJA DROGI NA SKRZYŻOWANIACH ZJAZDACH wg rys. P-1 i P-2 Warstwa górna: płyty żelbetowe typu Yomb 100x75x12,5cm gr. 12,5cm Warstwa dolna: pospółka do nawierzchni drogowych 12 cm Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Wyprofilowane i zagęszczone podłoże istniejącej drogi Na wszystkich drogach bocznych o oznaczonej na PZT należy wykonać konstrukcję jak dla skrzyżowań -nawierzchnia w całości z płyt typu Yomb. CZĘŚĆ II KONSTRUKCJA DROGI W KM 0+000-0+550 i 0+700-0+806,25 DROGA LEŚNA (MIJANKI I DROGI BOCZNE WG PRZEKROJU D-3) Warstwa górna: płyty żelbetowe typu Yomb (100x75x12,5cm) gr. 12,5 cm - w śladzie zagęszczony grunt rodzimy do wypełnienia płyt i przestrzeni między płytami Warstwa dolna: pospółka do nawierzchni drogowych 12 cm Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Wyprofilowane i zagęszczone podłoże istniejącej drogi KONSTRUKCJA DROGI W KM 0+550-0+700 (do decyzji po wykonaniu koryta drogi) DROGA LEŚNA Warstwa górna: płyty żelbetowe typu Yomb (100x75x12,5cm) gr. 12,5 cm - śladowo zagęszczony grunt rodzimy do wypełnienia płyt i przestrzeni między płytami Materac geotechniczny - szerokość warstwy 4,50 m: Geowłóknina wg załączonej specyfikacji technicznej - pasy o wym. 5,0m x 12,30m, Geokrata szer. 4,0m, h=10cm, wg załączonej specyfikacji technicznej, Wypełnienie - mieszanka kamiennych kruszyw łamanych (0/31,5) gr. 15cm (W przypadku braku konieczności pełnego wzmocnienia, wykonać tylko warstwę z kruszyw 0/31.5 - do decyzji Inspektora Nadzoru) Warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm Wyprofilowane i zagęszczone podłoże istniejącej drogi. KONSTRUKCJA DROGI NA SKRZYŻOWANIACH/ZJAZDACH Warstwa górna: płyty żelbetowe typu Yomb (100x75x12,5cm) gr. 12,5cm Warstwa dolna: pospółka do nawierzchni drogowych 12 cm Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Wyprofilowane i zagęszczone podłoże istniejącej drogi Na wszystkich drogach bocznych o oznaczonej na PZT długości 50m należy wykonać konstrukcję jak dla skrzyżowań (nawierzchnia w całości z płyt typu Yomb). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: - dla części I 12 000 zł słownie: dwanaście tysięcy zł , - dla części II 4 000 zł słownie: cztery tysiące zł , 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie jest kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się PRZELEWEM na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w pieniądzu do kasy Zamawiającego takie wniesienie wadium jest nieskuteczne. Nr rachunku bankowego, na który należy wnieść wadium: 07 2030 0045 1110 0000 0092 8560 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Budowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Leśny Dwór w 2015r. 4) Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz, należy deponować w oryginale w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 20 ( przed terminem otwarcia ofert) lub załączyć do oferty. 5) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy musi zawierać: - termin obowiązywania tj. okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert - kwotę - jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela; - określonego beneficjenta gwarancji ( Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór); -bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem (gwarant lub poręczyciel zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta); - nieodwołalność gwarancji lub poręczenia ( gwarant lub poręczyciel nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia) ; - płatność na pierwsze żądanie ( poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania pełnej kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą). Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również wprowadzenie warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. Wykluczone zostaną oferty, w których wadium zostanie wniesione w innej formie niż określone przez Zamawiającego lub wniesione w mniejszej niż określił zamawiający wysokości. 6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 10.08.2015r. do godz. 9 00 7) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 12. 10) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy. 14) Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach opisanych w pkt. 9 i 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 16) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_lesny_dwor/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach