Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego w ramach adaptacji na potrzeby MEDIATEKI, lokalu położonego w zespole budynków biurowo-usługowo-handlowych w Sopocie przy ul. Kościuszki

Gmina Miasta Sopotu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5213750 , fax. 058 5510133
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sopotu
  ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 25/27
  81-704 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 058 5213750, fax. 058 5510133
  REGON: 00598492000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mbp.sopot.pl/biuletyn-informacji-publicznej
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego w ramach adaptacji na potrzeby MEDIATEKI, lokalu położonego w zespole budynków biurowo-usługowo-handlowych w Sopocie przy ul. Kościuszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego w ramach adaptacji na potrzeby MEDIATEKI, lokalu położonego w zespole budynków biurowo-usługowo-handlowych w Sopocie przy ul. Kościuszki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1) w zakresie 1 części: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 2) w zakresie 2 części: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 3) w zakresie 3 części: 1.200,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), 4) w zakresie 4 części: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.sopot.pl/biuletyn-informacji-publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach