Przetargi.pl
Poszerzenie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Sportowej w Subkowach

Gmina Subkowy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-120 Subkowy, ul. Wybickiego 19a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5368530 , fax. 058 5368530
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Subkowy
  ul. Wybickiego 19a 19a
  83-120 Subkowy, woj. pomorskie
  tel. 058 5368530, fax. 058 5368530
  REGON: 19167535600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poszerzenie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Sportowej w Subkowach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przejścia dla pieszych o szerokości 3m przy istniejącym przejeździe przez magistralę kolejową. Chodnik należy wykonać w dowiązaniu się do istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy. Ciąg pieszy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z płyt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600,00 zł (sześćsetzłotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 03.08.2015 r. do godz. 13:00 Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek prowadzącego postępowanie nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014. Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego t.j. 03.08.2015 r. do godz. 13:00. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz 1824). Wadia wymienione w pkt 2-5 w formie oryginału należy złożyć w kopercie z ofertą (nie wpinać trwale do oferty ), natomiast kopię wpiąć do oferty. Dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 2. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium stosując przepisy określone w art. 46 ustawy Pzp. Oryginały dokumentów wniesienia wadium ( poręczenia, itp. ) Zamawiający zwraca Wykonawcy lub instytucji wydającej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami : a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.subkowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach