Przetargi.pl
Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich

Gmina Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 049 338 , fax. 774 614 422
 • Data zamieszczenia: 2019-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Opolskie
  pl. Myśliwca 1
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 774 049 338, fax. 774 614 422
  REGON: 53141327700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna). Zamówienie w szczególności obejmuje budowę dróg dojazdowych do planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, ścieżką pieszo-rowerową oraz budowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje budowę i przebudowę drogi o szerokość 5 m i długość ok. 1 200 m , budowę chodników o długości ok. 825 m, ścieżka pieszo-rowerowej o długości ok. 400 mb oraz wykonanie kanalizacji deszczowej fi 200 ÷ 400 mm o długości ok. 1 100 m i oświetlenia ulicznego (aluminiowe słupy anodowane: 37 szt., oprawy LED: 37 szt.) jak również budowę sieci wodociągowej fi 32 ÷ 160 długości ok. 1 550 m, sieci kanalizacji sanitarnej fi 90 ÷ 500 długości ok: 1 100 m (grawitacyjna i ciśnieniowa) i jednej przepompowni ścieków sanitarnych śr. 1500 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 50 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach