Przetargi.pl
Budowa dróg gminnych w zakresie zadań: 1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wspólnej w Rasztowie na dł. L=184,00 m w zakresie budowy chodnika i zjazdów gm. Klembów, pow. Wołomiński, w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Rasztów”; 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 85,0 mb, w ramach zadania budżetowego pn.: „Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach”; 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 150,00 mb w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Krzywica”; 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w miejscowości Sitki w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki”; 5. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w miejscowości Sitki w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów”.

Gmina Klembów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-205 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 799-93-90 , fax. 0-22 777-90-85
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klembów
  ul. Gen. F. Żymirskiego 38
  05-205 Klembów, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 799-93-90, fax. 0-22 777-90-85
  REGON: 55066815000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.klembow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych w zakresie zadań: 1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wspólnej w Rasztowie na dł. L=184,00 m w zakresie budowy chodnika i zjazdów gm. Klembów, pow. Wołomiński, w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Rasztów”; 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 85,0 mb, w ramach zadania budżetowego pn.: „Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach”; 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 150,00 mb w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Krzywica”; 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w miejscowości Sitki w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki”; 5. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w miejscowości Sitki w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Budowa dróg gminnych w zakresie zadań: 1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wspólnej w Rasztowie na dł. L=184,00 m w zakresie budowy chodnika i zjazdów gm. Klembów, pow. Wołomiński, w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Rasztów”; 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 85,0 mb, w ramach zadania budżetowego pn.: „Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach”; 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 150,00 mb w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Krzywica”; 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w miejscowości Sitki w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki”; 5. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w miejscowości Sitki w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów”. 2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: Realizacja zamówienia polegać będzie na: wykonaniu robót pomiarowych, robót ziemnych, mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu ław z betonu pod krawężniki, montażu krawężników betonowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarach, które stanowią załącznik do SIWZ: Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu Wywiezienie urobku z terenu budowy, składowanie materiałów, transport leży całkowicie po stronie wykonawcy. Nadmiar urobku nadający się do wbudowania zostanie rozplantowany na przylegających drogach gruntowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Do formularza oferty, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, należy dołączyć: 1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 SIWZ, tj.: a) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), b) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ); 2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 3) Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach