Przetargi.pl
Budowa dróg gminnych w miejscowości Holeszów gmina Hanna

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, al. Józefa Piłsudskiego 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5721510 , fax. 82 5722444
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu we Włodawie
  al. Józefa Piłsudskiego 24 24
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 82 5721510, fax. 82 5722444
  REGON: 11020015900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwlodawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych w miejscowości Holeszów gmina Hanna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dróg gminnych w miejscowości Holeszów gmina Hanna. 2. W zakres zamówienia wchodzi: 1) budowa drogi Nr 5 od km 4+600 do km 4+688; o długości 88 m;budowa będzie polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z tłucznia. 2) budowa drogi Nr 8 o długości 1900 m;budowa będzie polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z tłucznia. 3) budowa drogi Nr 5b o długości 240 m;budowa będzie polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z tłucznia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ślepe. Dokumentacja ta jest załącznikiem do przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp. 4) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Bank Spółdzielczy Parczew O/Włodawa 62 8042 0006 0550 1603 2000 0050 dowód wpłaty wadium dołączyć do oferty/ tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane. Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy w formie oryginału dołączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów ma być Zamawiający. 5) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 7) Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach