Przetargi.pl
Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 36072 Świlcza, Świlcza 168
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8560338, 017 8670145 , fax. 178 670 157
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Świlcza 168
  36072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8560338, 017 8670145, fax. 178 670 157
  REGON: 69001030800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swilcza.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część 1: Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 1 jest: 1) dostawa stolika do gry w szachy i chińczyka z pionkami (nr 8 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 4 kpl, 2) dostawa ławek z rur stalowych (nr 13 planu) wraz z montażem – 10 kpl, 3) dostawa koszy na śmieci (nr 18 planu) – 3 kpl, 4) dostawa koszy do selektywnej zbiórki odpadów 120 l – 3 szt, 5) dostawa stołu do tenisa betonowego (nr 14 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl; Część 2: Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 jest: 1) dostawa grilla terenowego wg rysunku – krąg betonowy z konstrukcją stalową i rusztem ruchomym (nr 15 planu) wraz z montażem – 1 kpl, 2) dostawa ławek łukowych (nr 15 planu) – 4 kpl; Część 3: Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 jest: 1) dostawa wioślarza (nr 9 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl, 2) dostawa poręczy (nr 10 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl, 3) dostawa rowerka (nr 11 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl, 4) dostawa orbitreka (nr 12 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl; Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach