Przetargi.pl
Budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 64 200 37, , fax. 756 420 034
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Ptasia 2a
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 64 200 37, , fax. 756 420 034
  REGON: 36329453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl mzdim.bip.jeleniagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Budowa ciągu pieszo – rowerowego do przystanku kolejowego Aleja Jana Pawła II w Jeleniej Górze Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,00 m (w świetle oporników betonowych) na odcinkach o łącznej długości około 650,00 m oraz remont ciągu pieszo - rowerowo – jezdnego (drogi wewnętrznej) o szerokości 3,00 m (w świetle krawężników betonowych) o długości 218,00 m. W ramach zadania przewiduje się wykonanie oświetlenia ulicznego oraz elementów odwodnienia. Inwestycja znajduje się w północnej części miasta Jelenia Góra, wzdłuż drogi krajowej nr 3 i zlokalizowana jest na działkach nr 17/2, 10/2, (obręb 0028 Jelenia Góra, AM-7), 1/10, 6/3, 102, 114, 157 (obręb 0060 Jelenia Góra, AM- 20) Część 2: Budowa ciągu pieszo – rowerowego do przystanku kolejowego „Spółdzielcza” w Jeleniej Górze od strony ul. Karola Miarki. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,50 m ( w świetle oporników betonowych) na odcinku 165 m, łączącego istniejący ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Karola Miarki z przystankiem kolejowym „Jelenia Góra – Spółdzielcza” wraz z oświetleniem ulicznym. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części miasta Jelenia Góra, na działkach drogowych nr 514/28, 514/29, 514/15 (obręb 0020 Jelenia Góra 3, AM-8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, dla każdej z części, której dotyczy oferta osobno, w wysokości: dla części 1 - 20 000,00 PL dla części 2 – 4 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: (dotyczy części 1 i części 2) Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach