Przetargi.pl
Dostawę dwóch sztuk fontanny typu kula w ramach zadania p.n. ,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na pl. Chrobrego w m. Góra,,

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę dwóch sztuk fontanny typu kula w ramach zadania p.n. ,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na pl. Chrobrego w m. Góra,,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę dwóch sztuk fontanny typu kula w ramach zadania p.n. ,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na pl. Chrobrego w m. Góra,, spełniające następujące wymagania - 2 szt. w komplecie, - materiał – granit strzegomski (szaro jasny), - średnica kul – 70cm, - powierzchnia fontanny (kula + podstawa) – polerowana, - podstawa – 100cmx100cmx45cm lub większa, - zbiornik na wodę umieszczony w podstawie, - pompa - węże - oświetlenie – typu LED RGB. 2. Fontanny przeznaczone do włączenia do istniejącego zasilania. W załączeniu do siwz dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne, zgodnie z którymi zostało wykonane zasilanie. 3. Uszczegółowienie wymagań dotyczących fontanny w załączniku do SIWZ ,, Opis parametrów fontanny,,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39930000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik 1 do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie również do spółek cywilnych ) .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną