Przetargi.pl
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774591800 , fax. 774581352
 • Data zamieszczenia: 2022-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774591800, fax. 774581352
  REGON: 000126528
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyadministracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: „Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW Opole – z podziałem na zadania” - zadanie nr 1 pn.: „Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki, ul. Opolska”’ zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia.Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:71 320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego45 316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego45 317000-2 Inne instalacje elektryczne45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45 231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych45 233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg45 255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji45 316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych45 233290-8 Instalowanie znaków drogowych45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji2. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;• wykonanie zasilania z szafy oświetlenia /latarni ulicznej;• budowę sygnalizacji świetlnej obejmującą:-budowę sterownika sygnalizacji świetlnej;-budowę kanalizacji kablowej;-posadowienie masztów i wysięgników lub ramownicy na koszach fundamentowych, montowanych z rozbieralnych elementów tak aby w razie uszkodzenia (np. kolizji) nie zachodziła konieczność wymiany całej konstrukcji wysięgnika wraz z fundamentem, a jedynie uszkodzonego elementu konstrukcji wysięgnika;-ustawienie szafki sterownika;-montaż sygnalizatorów dla grup kołowych i pieszych, również w pasie dzielącym jeżeli zachodzi taka potrzeba;-montaż sygnalizatorów akustycznych;-montaż przycisków dla pieszych,-uruchomienie sygnalizacji świetlnej;• opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: „Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW Opole – z podziałem na zadania” - zadanie nr 2 pn.: „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Ligota Prószkowska ul. Aleja” zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia.Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:71 320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego45 316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego45 317000-2 Inne instalacje elektryczne45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45 231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych45 233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg45 255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji45 316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych45 233290-8 Instalowanie znaków drogowych45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji2. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;• demontaż istniejącego słupa oświetleniowego wraz z baterią solarną oraz turbiną wiatrową;• wykonanie zasilania z szafy oświetlenia /latarni ulicznej;• dostarczenie i montaż niezbędnych elementów infrastruktury oświetleniowej przejścia dla pieszych (dwie dedykowane oprawy asymetryczne przejścia dla pieszych w technologii LED);• opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach