Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni – III postępowanie”

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni – III postępowanie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6, 6a oraz z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.5 SIWZ; 2) odpowiednio złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie; 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. II.Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, 4) Elementy małej architektury, 5) Budowa kanalizacji deszczowej, 6) Roboty branży elektrycznej, 7) Roboty branży teletechnicznej, 8) Zieleń, w tym: a) usunięcie karpin drzew i korzeni krzewów, b) przycięcie drzew i krzewów, c) zabezpieczenie istniejących drzew, d) pielęgnacja nowych i odtworzonych trawników w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 9) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy 10) Docelową organizację ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach