Przetargi.pl
Budowa chodnika przy ulicy Ostrowieckiej w Tarłowie od km 0+000 do km 0+ 684

Gmina Tarłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-515 Tarłów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 385 111 , fax. 158 385 120
 • Data zamieszczenia: 2022-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarłów
  Rynek 2
  27-515 Tarłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 385 111, fax. 158 385 120
  REGON: 83041002000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy ulicy Ostrowieckiej w Tarłowie od km 0+000 do km 0+ 684
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres i technologia budowy chodnika : Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-km 0,6840 -Roboty ziemne: - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV 1298,000m2 - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj . łyżki 0,40m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transp. urobku na odl.1 km sam. samowyładow. w ilości 194,700 m3 . Odwodnienie: -Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych w gr.kat. III-IV w ilości 312,000m3 -Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 – 2,5m i głęb. do 1,5m w gr kat 1-III. w ilości 312,000 m3 . -Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm 29,000m, - Kanały z rur PP kanał retencyjno rozsączający 187,000m, - Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu 7 szt. - Podbudowy betonowe gr. 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 273.600m2 , , - Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnienim spoin piaskiem 273,600 m2 Elementy ulic: - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej spoiny wypełnione piaskiem 760,600m, - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 684,000m -Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1024,000 m2. - Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm w ilości 1024,000 m2. - Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr.10 cm w ilości 870,000 m2. - Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr.20 cm w ilości 310,000 m2. - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 144,000 m2 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 870,000 m2 Zjazdy do posesji wykonane do szerokości chodnika t.j. 1,5m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach