Przetargi.pl
Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przyłękach

Gmina Białe Błota ogłasza przetarg

 • Adres: 86-005 Białe Błota, Szubińska 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białe Błota
  Szubińska 7
  86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: REGON 092350636
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przyłękach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika przy ulicy Dymnej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Siedliskowej, o nawierzchni z kostki betonowej z dojściami do furtek i zjazdami do posesji oraz budowę oświetlenia ulicznego.Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblotaSzczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w kosztorysie ofertowym oraz tomach II i III niniejszego SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.3) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawcy:Wiedza i doświadczenieWykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie/ lub rozbudowie/ lub przebudowie drogi/ lub chodnika/ lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym powyżej z tym, że wymóg posiadania ww. doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.b) osób:Potencjał kadrowyWykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy (branży drogowej)wymagana liczba osób: 1Kwalifikacje zawodowe:Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót (branży elektrycznej)wymagana liczba osób: 1Kwalifikacje zawodowe:Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach