Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1051L Zalesie - Sławatycze we wsi Dąbrowica Duża od km 13+339 do km 13+736 odcinek długości 0,397 km strona prawa

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 90A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3431909 , fax. 083 3437975
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 90A 90A
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3431909, fax. 083 3437975
  REGON: 03023874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiatbiaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1051L Zalesie - Sławatycze we wsi Dąbrowica Duża od km 13+339 do km 13+736 odcinek długości 0,397 km strona prawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1051L Zalesie - Sławatycze we wsi Dąbrowica Duża od km 13+339 do km 13+736 odcinek długości 0,397 km. Zakres robót: -ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-pias
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Warunki ogólne O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 uPzp, 5) złożą formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami , 6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych . 2. Warunki szczególne 2.1. Doświadczenie wykonawcy Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (roboty z kostki betonowej brukowej) oraz o wartości nie mniejszej niż 80 tys. zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania robót wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 2. 2. Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nich czynności, które zostały określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późn. zm.) lub spełniające wymagania i posiadające uprawnienia określone w przepisach obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę, zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. 2.3. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom . 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana ma podstawie art. 24 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełnienia warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia w cz. VI niniejszej Instrukcji, na zasadzie spełnia -nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych określonych w części V pkt. 1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców , Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: Wykonawca załączy do oferty wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia : 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty ( na załączonym druku ) . 2. Kosztorys ofertowy ( wypełniony i podpisany ) - na załączniku Nr 1 z jednostkowymi cenami i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia . 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zgłoszenie pochodzące od Wykonawcy nieuprawnionego do występowania w obrocie prawnym w przedmiocie zamówienia zostanie odrzucone. 4. Wykonawca złoży oświadczenie , o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji. 5. Wykonawca złoży aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ,lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty , o których mowa wyżej Wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli załączona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości Zamawiający może zażądać przedłożenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii. 6. Potencjał kadrowy przewidziany do realizacji zamówienia na załączniku Nr 3. Do wykazu personelu kierowniczego muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Jeżeli Wykonawca w powyższym załączniku wskaże osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - do przedmiotowego załącznika musi załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W przypadku, gdy osoby wskazane przez Wykonawcę posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane w innych państwach członków Unii Europejskiej - Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z załącznikiem Nr 3 w/w uprawnienia lub wpis na listę członków właściwej organizacji samorządu zawodowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia. 7. Doświadczenie Wykonawcy. Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (w zakresie robót z kostki brukowej betonowej) na załączniku Nr 4 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie . W przypadku, gdy umieszczone w wykazie roboty dotyczą szerszego zakresu prac niż przedmiotowe zamówienie , Wykonawca w załączniku winien wyodrębnić ilościowo i wartościowo tę część , którą można uznać za rodzajowo porównywalną z przedmiotem niniejszego zamówienia. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 3., 4., 5. muszą być złożone przez każdego z Wykonawców natomiast dokumenty wymienione w pkt. 6., 7. , winien przedłożyć Wykonawca lub Wykonawcy tak, aby łącznie spełnić wymagania . 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu ,albo w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 3., 5. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 10.1. Dokumenty, o których mowa w pkt.10 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 10. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11. Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach