Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów technicznych.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20-954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8 8
  20-954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 00028875100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów technicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający podzielił zamówienie na pięć zadań: Zadanie nr 1. Artykuły elektryczne Zadanie nr 2. Farby, rozpuszczalniki i kleje Zadanie nr 3. Artykuły hydrauliczne Zadanie nr 4. Artykuły metalowe Zadanie nr 5. Artykuły ogólnobudowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 444230001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu uczestniczyć mogą Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, co oznacza, że: -podmiot został zarejestrowany we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, -nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania, decyzją właściwego organu, -nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga się dostarczenia następujących dokumentów lub oświadczeń 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert 2)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dotyczy spółek cywilnych - w przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wystawionego na każdego ze wspólników z osobna - należy wskazać w zaświadczeniu numer identyfikacji podatkowej spółki; w przypadku braku numeru NIP spółki w w/w dokumencie - należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem VAT przez spółkę (art. 96 ust. 11 ustawy o VAT) dotyczy spółek jawnych - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego muszą być wystawione na spółkę, a nie na wspólników z osobna 3)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: deklarowany okres utrzymania stałych cen netto
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk4.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach