Przetargi.pl
Termomodernizacja dwuleśniczówek Kosobudy 100 B i C

Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6872066 w. 344 , fax. 084 6872066
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Roztoczański Park Narodowy
  ul. Plażowa 2 2
  22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. 084 6872066 w. 344, fax. 084 6872066
  REGON: 00012457000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.roztoczanskipn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja dwuleśniczówek Kosobudy 100 B i C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - ocieplenie ścian zewnętrznych; - ocieplenie stropodachu, dachu i ścian dachowych, - wymiana stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, - remont tarasu, - wykonanie odwodnienia budynków, - wymiana podłóg drewnianych, - wymiana instalacji co i cwu, -
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wadium 10 000zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena ofertowa - 100%
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresieprzedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) złożą ofertę zgodną z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.roztoczanskipn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach