Przetargi.pl
Budowa budynku usługowego „Dom Światła” Fundacji Światło w Toruniu, w m. Grębocin ul. Lampkowskiego 31, gmina Lubicz, działki 336/35 i 336/30.

Fundacja „Światło” ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 651 12 17 , fax. 56 651 12 17
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja „Światło”
  ul. Grunwaldzka 64
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 651 12 17, fax. 56 651 12 17
  REGON: 871693371
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://fundacja.swiatlo.org/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku usługowego „Dom Światła” Fundacji Światło w Toruniu, w m. Grębocin ul. Lampkowskiego 31, gmina Lubicz, działki 336/35 i 336/30.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku usługowego „Dom Światła” Fundacji Światło w Toruniu, w m. Grębocin ul. Lampkowskiego 31, gmina Lubicz, działki 336/35 i 336/30.” Zakres budowy obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową „SKALA” z Torunia; oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Roboty branży budowlanej Fundamenty, izolacje do poziomu 0,00 Ściany konstrukcyjne, stropy, słupy podciągi itp. Konstrukcja i pokrycie dachu Ścianki działowe Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna Tynki, okładziny i malowanie Posadzki i podłogi Stolarka drzwiowa wewnętrzna i inne prace wykończeniowe Elewacja Drogi, parkingi, chodniki i inne roboty zewnętrzne 2. Roboty branży sanitarnej Instalacje wod. – kan. wraz z białym montażem Instalacje c.o. wraz z osprzętem Instalacje wentylacji mechanicznej Zalicznikowe instalacje gazu wraz z kotłownią Przyłącza wod. – kan. 3. Roboty branży elektrycznej Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50. 000.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN) Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy na konto fundacji „ Światło” nr: PEKAO 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943 z adnotacją: wadium: Budowa budynku usługowego „DOM ŚWIATŁA w m. Grębocin ul. Lampkowskiego 31”. Oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do swojej oferty. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu - przelewem, wykonawca winien podać numer przetargu i nazwę zadania oraz wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ), dowód wniesienia wadium Pełnomocnictwo . Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania na potrzeby realizacji zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy złożyć wraz z ofertą. (zał. nr 10 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach