Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Wronie-Trzcianek

Gmina Ryńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6877500 , fax. 56 4502702
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryńsk
  ul. Mickiewicza 21
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6877500, fax. 56 4502702
  REGON: 87111882700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rynsk.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Wronie-Trzcianek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 070228C Wronie – Trzcianek o łącznej długości 0,991 km, na działce ewidencyjnej nr 36/3 w obrębie geodezyjnym Cymbark, gmina Ryńsk. Zakres robót obejmuje m.in. - wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego; - wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; - wykonanie poboczy gruntowych, częściowo umocnionych kruszywem łamanym. 2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: - wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu; - przeprowadzenia prób, pomiarów i badań związanych z wykonywanymi robotami i przekazania protokołów zamawiającemu; - naprawy lub odtworzenia uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego (instalacji i urządzeń) spowodowanych prowadzonymi robotami; - naprawy uszkodzeń lub odtworzenia istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu; - odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia; - utrzymywania nawierzchni dróg zgodnie z wymaganiami zarządców dróg; - utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów oraz ich ewentualnej utylizacji; - innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia; - uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został: 1) w projekcie budowlanym branży drogowej; 2) w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; Zamawiający załącza również przedmiar robót; z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączone przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 4. W przypadku określenia w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarach robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuję, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta, typu urządzenia oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty. 5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 5.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osób wykonujących wszystkie czynności związane z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni bitumicznych. 5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów; - przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 5.3. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt 5.1. czynności oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 5.4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się wezwanie wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1 czynności. 5.5. Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.1 czynności wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 19 projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz). Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez wykonawcę w/w oświadczenia jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Ponadto wykonawca złoży: 1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, zalecane jest sporządzenie zobowiązania na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji; 2) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach