Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego" ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Św. Antoniego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544 110 380 , fax. 544 110 380
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"
  ul. Św. Antoniego 11
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 110 380, fax. 544 110 380
  REGON: 34083363300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy WARZYW I OWOCÓW dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”: Część I zamówienia (ziemniaki): a) Ziemniaki - świeże, młode, jadalne z 2020 r. średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 4 cm i przeciętnej długości od 6 cm, jednego gatunku, niemieszane, dopuszczalne odmiany: Irga, Sante, Irys, Bryza, Satina, Lord, Bitnia; jednostka miary: kilogram, ilość: 18.000 kilogramów, Część II zamówienia (warzywa i owoce): a) Marchew - bez naci, świeża, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 750 kilogramów, b) Kapusta czerwona - świeża, w główkach, o wadze główki od 1 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 550 kilogramów, c) Groch łuskany – połówki; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, d) Fasola drobna – biała; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, e) Fasola typu Jaś – duża; jednostka miary: kilogram, ilość: 190 kilogramów, f) Cebula - świeża, twarda, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 850 kilogramów, g) Burak ćwikłowy - średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 10 cm lub podłużny o długości od 8 cm do 16 cm i średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.250 kilogramów, h) Nać pietruszki - świeża, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 90 kilogramów, i) Koper - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 90 kilogramów, j) Ogórek zielony - twardy, średniej wielkości, tzn. o długości od 15 cm do 19 cm i średnicy od 3 cm do 5 cm, w całości, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 220 kilogramów, k) Ogórek zielony - twardy, średniej wielkości, tzn. o długości od 10 cm do 16 cm i średnicy od 3 cm do 5 cm, w całości, polny; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, l) Papryka surowa - czerwona, świeża, cała; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, m) Pieczarka - świeża, średniej wielkości, tzn. zamknięte kapelusze o średnicy od 3 cm do 5 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 280 kilogramów, n) Pietruszka korzeń - świeża, bez naci, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 100 kilogramów, o) Pomidor - świeży, twardy, niepoobijany, czerwony, cały, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 5 cm do 8 cm, polny; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów, p) Pomidor - świeży, twardy, niepoobijany, czerwony, cały, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 5 cm do 8 cm, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 180 kilogramów, q) Por - świeży, oczyszczony, gruby, tzn. o średnicy od 2 cm do 4 cm, w całości; jednostka miary: kilogram, ilość: 80 kilogramów, r) Sałata - świeża, cała, o średnicy główki od 18 cm do 22 cm, nieprzerośnięta, polna; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, s) Sałata - świeża, cała, o średnicy główki od 18 cm do 22 cm, nieprzerośnięta, szklarniowa; jednostka miary: kilogram, ilość: 40 kilogramów, t) Cukinia- twarda, nieprzerośnięta, średniej wielkości, tzn. o długości od 18 cm do 22 cm i średnicy od 7 cm do 9 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 800 kilogramów, u) Seler - świeży, duży, tzn. o przeciętnej średnicy od 10 cm do 12 cm, oczyszczony, bez liści; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, v) Kapusta włoska - świeża w główkach, o wadze główki od 1 kg do 4 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 300 kilogramów, w) Jabłka - świeże, całe, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 440 kilogramów, x) Kapusta biała - świeża, w główkach, o wadze główki od 1 kg do 4 kg, bez liści bocznych; jednostka miary: kilogram, ilość: 3.000 kilogramów, y) Kapusta pekińska - świeża, w główkach, o minimalnej średnicy 9 cm i minimalnej długości 20 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, z) Szczypior - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 30 kilogramów, aa) Rzodkiewka - świeża, cała, bez liści, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 1 cm do 3 cm, nieprzerośnięta, twarda; jednostka miary: kilogram, ilość: 70 kilogramów, bb) Czosnek - w główkach średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 3 cm do 5 cm, o przeciętnej wadze główki od 35 g do 50 g; jednostka miary: kilogram, ilość: 10 kilogramów, Część III zamówienia (warzywa kiszone): a) Kapusta kiszona - z marchewką, bez konserwantów, niezakwaszana octem; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.500 kilogramów, b) Ogórek kiszony - twardy, o długości od 8 cm do 10 cm i średnicy od 3 cm do 4 cm, w całości, kwaszony, odsolony; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów. 2. Jakość wymienionego wyżej asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru dostępnego w ogólnej sieci handlowej. 3. Wykonawca zapewnia transport WARZYW I OWOCÓW do magazynu w siedzibie zamawiającego na własny koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku. 4. Transport przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi sanitarno – epidemiologiczne. 5. Miejscem dostaw jest magazyn Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku. 6. Ilość przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 może ulec zmianie wartościowo maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 13:00. 8. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego: • dla części I i II zamówienia - nie częściej niż pięć razy w tygodniu każdorazowo od godziny 7:00 do godziny 8:00, • dla części III zamówienia - nie częściej niż dwa razy w tygodniu każdorazowo od godziny 7:00 do godziny 9:00. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych i jakościowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnienia braki ilościowe: w terminie do dwóch godzin od momentu zgłoszenia reklamacji. 9. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY WYMAGANE NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy. 3) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. 4) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. DOKUMENTY WYMAGANE PO OTWARCIU OFERT: 6) Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje Zamawiającemu BEZ JEGO WEZWANIA w terminie 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji podanych na otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w/w odpisu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach