Przetargi.pl
Budowa budynku socjalnego (kontenerowego) przy boisku sportowym w Gruszczynie

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku socjalnego (kontenerowego) przy boisku sportowym w Gruszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO (KONTENEROWEGO) PRZY BOISKU SPORTOWYM W GRUSZCZYNIE W zakres zamówienia wchodzą: ➢ roboty konstrukcyjno-budowlane; ➢ roboty instalacji elektrycznej; ➢ roboty instalacji wod-kan. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy składający się z: ➢ projektu budowlano-wykonawczego; ➢ kosztorysu ofertowego - przedmiaru robót; ➢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Obowiązki Wykonawcy: ➢ Opracowanie sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót. ➢ W przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie aktualnych. ➢ W przypadku konieczności usunięcia kolidujących drzew lub krzewów, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona inwentaryzację zieleni oraz na podstawie pełnomocnictwa uzyska decyzje zezwalające na usunięcie zieleni kolidującej (jeśli będzie wymagana). ➢ Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat). ➢ Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. ➢ Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). ➢ Organizacja placu budowy. ➢ Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. ➢ Obsługa geodezyjna w trakcie budowy. ➢ Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. ➢ Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę. ➢ Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie: robót ogólnobudowlanych, robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 13.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach