Przetargi.pl
Budowa budynku gospodarczo-garażowego z wiatą w leśnictwie Jeziorki na działce ewidencyjnej nr 84 obręb Czarne Dolne

Nadleśnictwo Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 279 39 29 , fax. 552 793 929
 • Data zamieszczenia: 2019-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kwidzyn
  ul. Braterstwa Narodów 67
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 55 279 39 29, fax. 552 793 929
  REGON: 17005188200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku gospodarczo-garażowego z wiatą w leśnictwie Jeziorki na działce ewidencyjnej nr 84 obręb Czarne Dolne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projektowany budynek o rzucie poziomym w kształcie prostokąta z poddaszem nieużytkowym. Do budynku dobudowana została zaprojektowana przynależna wiata konstrukcji drewniana Roboty budowalne a) Roboty ziemne- usuniecie ziemi urodzajnej, wykopy liniowe, zasypywanie wykopów, b) Roboty fundamentowe- prostokątne ławy fundamentowe betonem klasy C20/25 c) Ściany fundamentowe- bloczek betonowy na zaprawie cementowo-wapiennej 10 MPa, d) Podkłady i posadzki- podsypka piaskowa gr 15cm, chudy beton 10-15cm, izolacje pozioma z papy termozgrzewalna, podkład betonowy grubości 8cm zbrojony siatką. e) Konstrukcja- ściany nośne z bloczka autoklawizowanego na zaprawie cementowo-wapiennej min 5 MPa, wieńce i nadproża wylewane na mokro z betonu C20/25, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z klasy C27, nad pomieszczeniem garażowym i gospodarczym zaprojektowano nagi strop drewniany z desek łączonych na pióro-wpust strugane, dwustronne lakierowane i bejcowane. f) Pokrycie dachowe- dachówka ceramiczna, glazurowana, obróbka blacharska z blachy powlekanej. Rynny, rury spustowe stalowe, powlekane. g) Stolarka okna i drzwi wejściowe drewniane, brama garażowa segmentowa. h) Izolacje przeciwwilgociowa, pionowa ścian fundamentowych 2 x lepik na zimno, pozioma ścian – papa na lepiku, izolacja przeciwwilgociowa pod posadzką – papa termozgrzewalna. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, a) Ułożenie kostki brukowej- kostka brukowa betonowa grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, b) Opaska kamienna- wykonanie wokół budynku opaski kamiennej. Instalacje elektryczne a) Wewnętrzna linia zasilająca- obiekt zostanie zasilony nowo projektową linią kablową typu YAKXS 5x25 mm2, wyprowadzoną z istniejącego złącza kablowanego zlokalizowanego przy istniejącym budynku, b) Instalacja oświetleniowa- wykonać przewodami typu YDYżo/YDYpżo3x1,5 mm2, YDYpżo3x1,5mm2 układanymi w rurkach elektroinstalacyjnych i korytkach kablowych. c) Instalacja 400V
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 3 500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych, 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu: wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PBS Kwidzyn 81 8300 0009 0000 0619 2000 0010 – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty: numer lub przedmiot postępowania. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz 1804). • Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. • Nie ma obowiązku załączać oryginału dokumentu wadium do oferty. Jeśli Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). • Wadium wniesione w formie innej niż pieniądze zaleca się w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert . Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Poręczenie i gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust 4a oraz 5 PZP, a także obejmować cały okres związania z ofertą określony w SWIZ. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczeń o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania,d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach