Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę w Przechlewie - Biblioteka sercem Przechlewa

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-320 Przechlewo, Młyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 833 46 75
 • Data zamieszczenia: 2019-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie
  Młyńska 2
  77-320 Przechlewo, woj. pomorskie
  tel. 59 833 46 75
  REGON: 36770706300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przechlewo.naszabiblioteka.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę w Przechlewie - Biblioteka sercem Przechlewa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminną bibliotekę w Przechlewie zlokalizowanego przy ulicy Człuchowskie o następujących parametrach: a) powierzchnia istniejącej zabudowy: 628 m2, b) projektowana powierzchnia zabudowy: 32,11 m2 c) powierzchnia użytkowa docelowa:945,15 m2 w tym: - parter: 582,12 m2 - piętro: 261,43 m2 - poddasze: 101,60 m2 d) max. Wysokość budynku w kalenicy: 11,9 m, e) liczba kondygnacji naziemnych: 3, f) liczba kondygnacji podziemnych: 1. Zadanie będzie obejmowało następujące elementy: I Roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku: - roboty rozbiórkowe, - prace murowe, - wykonanie sufitów, posadzek, - prace wykończeniowe, - elewacje, - stolarka okienna i drzwiowa, - prace konstrukcyjne, - wykonanie platformy i windy osobowej, - izolacja dachu, - fundamenty, II Roboty sanitarne: - budowa instalacji centralnego ogrzewania uwzględniający budowę węzła c.o. - budowa instalacji wewnętrznej wodociągowej i p.poż - budowa instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, - budowa instalacji wentylacji mechanicznej, - budowa instalacji kanalizacji deszczowej, - przebudowa przyłącza wodociągowego, - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, - budowa przyłącza cieplnego, III Roboty elektryczne: a)zasilanie obiektu, b)instalacje elektryczne wewnętrzne: - rozdzielnice oraz WLZ, - przeciwpożarowy wyłącznik prądu, - instalacja oświetleniowa, - instalacja gniazd wtykowych, - sieć strukturalna, - zasilanie wentylacji, - instalacja odgromowa, - instalacja oddymiania. IV Zagospodarowanie terenu: - rozbiórka istniejących utwardzeń i wykonanie nowych wraz z podbudowami, - nasadzenie nowej zieleni niskiej, - wykonanie nowych miejsc parkingowych, - wykonanie schodów, - montaż elementów małej architektury- typu ławki, donice, pojemniki na odpady, wykonanie osłony śmietników - montaż stojaków rowerowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. 3. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z SIWZ. 4. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. 5. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą. 6. Zastrzeżenie osobistego wykonania robót przez wykonawcę – BRAK. 7. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: prace ogólnobudowlane. a. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. b. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace ogólnobudowlane: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. c. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 12) wzoru Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane § 12 ust. 1 wzoru Umowy czynności. d. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert, na czas związania z ofertą, wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Człuchowie O/Przechlewo nr rachunku: 68 9326 0006 0067 5556 2000 0010 z dopiskiem „Wadium na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę w Przechlewie - Biblioteka sercem Przechlewa ” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy jest ono wnoszone przez pełnomocnika / pośrednika. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji / poręczenia beneficjentem jest Gmina Bibliotek i Centrum Kultury w Przechlewie. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji / poręczenia: a) dokument gwarancji / poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; b) gwarancje / poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich; 7. Z gwarancji / poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 14, bez potwierdzenia tych okoliczności; b) termin obowiązywania, który nie może być krótszy niż termin związania z ofertą. 8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14 ppkt. b). 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana: – odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; – nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; – zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, cos powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ i Formularz rozliczeniowy Załącznik nr 1a 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ) 3. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ). 4. Kosztorys ofertowy 5. Pełnomocnictwa osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (i zawarcia umowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach