Przetargi.pl
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 24M i 19M wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w Białymstoku przy ul. Wiadukt

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (89)5363100 , fax. (89)5363180
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (89)5363100, fax. (89)5363180
  REGON: 011263946
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 24M i 19M wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w Białymstoku przy ul. Wiadukt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych 24M i 19M wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy, zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, założeniami do kosztorysowania, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz specyfikacjami wykonania poszczególnych robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Ponadto w zakresie zamówienia należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocne pozwolenie na użytkowanie wraz z opracowaniem, pozyskaniem i złożeniem dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ, tj.: 1)dokumentacji projektowej; 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 3)założeniach wyjściowych do kosztorysowania; 4)wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211340-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2. Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale VIII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach