Przetargi.pl
Budowa boksów magazynowych oraz ścian oddzielenia przeciwpożarowego

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 62-104 Toniszewo, 31
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  31
  62-104 Toniszewo, woj. wielkopolskie
  REGON: 570881401
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boksów magazynowych oraz ścian oddzielenia przeciwpożarowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołów zasieków na odpady w postaci wydzielonych niezależnych boksów ścian wolnostojących wykonanych z bloczków betonowych z przeznaczeniem do czasowego przechowywania odpadów.Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę łącznie trzech obiektów, składających się ze ścian wykonanych z prefabrykowanych bloczków betonowych. Dwa z nich pełnić będą funkcję magazynową ( obiekt nr 2 i 3 ), a jeden stanowić będzie ścianę oddzielenia pożarowego ( obiekt nr 1 ). Zasieki usytuowane zostaną na obszarze istniejącego placu manewrowego z dostępem od strony placu. Obiekty będą wykonane, jako zespół ścian wykonanych z wielkoprzestrzennych betonowych bloczków systemowych. OBIEKT 1 – Ściana oddzielenia przeciwpożarowego do stacji redukcyjno-pomiarowej na propan. Ściana w kształcie litery L o wymiarach zewnętrznych 13,80 m x 7,20 m i wysokości 2,40 m powyżej gruntu. Szerokość muru wynosi 60 cm. Ściana będzie częściowo postawiona na istniejącym podłożu betonowym oraz częściowo posadowiona na fundamencie. Obiekt będzie pełnić rolę osłony przeciwpożarowej. Ława fundamentowa o wymiarach 80,0x40,0 cm z betonu B16/20 (B20) zbrojona podłużnie 8 prętami fi 12 oraz poprzecznie strzemionami czterociętymi fi 8 w rozstawie co 30 cm (na zakładach co 15 cm). Posadowienie poniżej poziomu przemarzania gruntu, na rzędnej -1,00 m od 0,00 poziomu gruntu.OBIEKT 2 – Boks magazynowy na surowiec wtórny.Boks w kształcie litery C o wymiarach zewnętrznych 27,0 m x 9,60 m i wysokości 3,60 m powyżej gruntu. Szerokość muru wynosi 60 cm. Ściana będzie postawiona na istniejącym podłożu betonowym. Obiekt będzie pełnić rolę osłony przeciwpożarowej oraz służyć gromadzeniu paliwa alternatywnego lub komponentów do produkcji paliwa alternatywnego preRDF w formie sprasowanych ułożonych kostek lub luzem.OBIEKT 3 – Ściana oddzielenia przeciwpożarowego w formie boksu magazynowego na odpady wielkogabarytowe.Boks w kształcie litery U o wymiarach zewnętrznych 32,40 m x 21,14 m (część jednego ramienia będzie usytuowana pod kątem45°) i wysokości 4,80 m powyżej gruntu. Szerokość muru wynosi 80 cm. Ściana będzie postawiona na istniejącym podłożu betonowym. Obiekt będzie pełnić rolę osłony przeciwpożarowej oraz służyć gromadzeniu odpadów wielkogabarytowych. Bloczki betonowe do budowy ściany boksów muszą spełniać klasyfikację ogniową wyrobów budowlanych zgodnie z procedurami PN-EN 13501-2:2016-07 i spełniać wymagania użytkowe elementów murowych z betonu kruszywowego wg PN-EN 771-3+A1:2015-10 i PN-EN 15258:2009. W całym obszarze magazynowania odpadów występują materiały o nieokreślonych parametrach palności w związku z powyższym przyjęto ich gęstość obciążenia ogniowego powyżej 4.000 MJ/m².Bloczki wykonane z betonu klasy C30/37 W8 F100 o podstawowych wymiarach szer. 60 cm i 80 cm. Długości poszczególnych elementów zostały dobrane do potrzeb uzyskania planowanego kształtu projektowanego zasieku. Poszczególne bloczki układane na tzw. „zakładkę”. Każdy z bloczków posiada system wpustów i wypustów, które zapobiegają przesuwaniu się poszczególnych elementów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262520-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach