Przetargi.pl
BUDOWA PYLONU REKLAMOWEGO Z WYŚWIETLACZEM LED

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-540 Kleczew, al. 600-lecia 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 693090061
 • Data zamieszczenia: 2022-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
  al. 600-lecia 33
  62-540 Kleczew, woj. wielkopolskie
  tel. 693090061
  REGON: 310500642
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrum-kultury-kleczew.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PYLONU REKLAMOWEGO Z WYŚWIETLACZEM LED
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamierzenie budowlane dotyczy postawienia PYLON REKLAMOWY Z WYŚWIETLACZEM LED. Zakres robót obejmuje: - prace ziemne – wykopy pod fundamenty budynku,- prace żelbetowe- przy wylewaniu fundamentów,- montaż stalowej konstrukcji wsporczej,- wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – załącznik nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1300,00PLN na warunkach i w sposób określony w SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania w zakresie remontowobudowlanym o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każdeDotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowanie co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana dopełnienia funkcji kierownika budowy, określone przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, należącymi do właściwejizby samorządu zawodowego.doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, licząc od dnia nadania uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach