Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ SZKOLE W DOMASŁOWIE NA PLACÓWKĘ DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA

Gmina Perzów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-642 Perzów, Perzów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 61 060 , fax. 62 78 61 509
 • Data zamieszczenia: 2018-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Perzów
  Perzów 78
  63-642 Perzów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 61 060, fax. 62 78 61 509
  REGON: 25085520000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.perzow.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ SZKOLE W DOMASŁOWIE NA PLACÓWKĘ DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Domasłowie na Dom Dziennego Pobytu Seniora. W zakres prac wchodzą a)branża budowlana : roboty rozbiórkowe, konstrukcje przyziemia, roboty wewnętrzne, rozbiórki posadzek, posadzki, tynki, okładziny wewnętrzne, gładzie gipsowe, roboty malarskie, sufity rastrowe, renowacja drzwi wewnętrznych, stolarka drzwiowa i okienna, zabudowa schodów, remont komina. b)branża sanitarna: wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wewnętrzna instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, przybory sanitarne oraz wyposażenie stałe, instalacja c.o., wentylacja mechaniczna, kotłownia, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej; c)branża elektryczna : wewnętrzne instalacje elektryczne; d)roboty zewnętrzne : nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej, podjazd dla niepełnosprawnych, elewacja;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262520-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 63 8413 0000 0200 0619 2000 0006, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 6 u Pani Agnieszki Smolarek, w opieczętowanej kopercie z dopiskiem : Wadium w postępowaniu na „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Domasłowie na placówkę domu dziennego pobytu seniora” w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020-edycja 2018 a potwierdzoną kserokopię należy w sposób trwały załączyć w ofercie. 4. Nie należy załączać oryginału wadium do oferty. 5.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 22.05.2018 r. do godz. 12 15. 6.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego, a kserokopia dowodu wpłaty będzie załączone do oferty. 7.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 9.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 10. Zwrot i zatrzymanie wadium będą się odbywać zgodnie z art. 46 Pzp. 11. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium przez lidera konsorcjum lub jednego z uczestnika konsorcjum w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum. 12. W przypadku Wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz przez jednego z uczestników konsorcjum w treści wadium musi być wyszczególniony pełen skład konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla spełnienia tego warunku Wykonawca przedkłada dokument, potwierdzający jego wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu zweryfikowania czy wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz U. 2017 poz. 229), Wykonawca w terminie 3 dni, od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert, zawierającego kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art.86 ust.5 Ustawy Pzp) przedkłada Zamawiającemu Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 5 ), 2) wypełniony i podpisany formularz ofertowy ( załącznik nr 2) 3)dowód wniesienia wadium – kopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona w sposób trwały do oferty, natomiast oryginał wniesienia wadium powinien być złożony w sposób określony w rozdziale X pkt 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach