Przetargi.pl
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni

Gdyńskie Centrum Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, Olimpijska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48586223574 , fax. +48586223574
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdyńskie Centrum Sportu
  Olimpijska 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48586223574, fax. +48586223574
  REGON: 19143984500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 45212200-8 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 2) 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 3) 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 4) 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 5) 45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 6) 45232130-2 roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 7) 37451000-4 sprzęt do sportów uprawianych na boiskach 8) 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 9) 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni, dz. nr 557/2, 556, 512 obręb 0017 Karwiny, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Mieczysława Tkaczyka ,,INDOM Mieczysław Tkaczyk’’ oraz przez firmę Anmar Projekt Sp. z o.o.: 1) Projektem budowlanym „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, budowa obiektów małej architektury oraz budowa piłkochwytów na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), 2) Projektem budowlanym „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni – przebudowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), 3) Projektem budowlanym ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie ZSP nr 2 przy Leopolda Staffa w Gdyni’’ (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), 4) Projektem budowlano - wykonawczym „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ), 5) Projektem budowlano - wykonawczym „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni – instalacja kanalizacji deszczowej” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), 6) Projektem budowlano-wykonawczym ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie ZSP nr 2 przy Leopolda Staffa w Gdyni’’ (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ), 7) Uzupełnieniem do projektu budowlano wykonawczego „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni’’ (stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ), 8) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 15 do SIWZ), 9) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni – instalacja kanalizacji deszczowej” (stanowiącą załącznik nr 16 do SIWZ), 10) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie ZSP nr 2 przy Leopolda Staffa w Gdyni’’ (stanowiącą załącznik nr 17 do SIWZ). 3. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące załączniki nr 18 - 20 do SIWZ). 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmuje w szczególności: Uwaga! O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniami nr 403/19/TT z dnia 18.07.2019 r., nr 251/20/TT z dnia 07.05.2020 r. stanowiącymi załącznik nr 23 do SIWZ. 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) wykonanie drogi tymczasowej wraz z wykonaniem podcięć pielęgnacyjnych, Uwaga! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Przed realizacją robót należy przedstawić i zatwierdzić w Referacie Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni projekt organizacji placu budowy zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ. 3) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, w tym rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych wraz z likwidacją kabli o długości ok. 180 m, wywóz i utylizacja oraz demontaż monitoringu w postaci dwóch kamer na jednym ze słupów oświetleniowych, 4) wykonanie robót ziemnych, Uwaga! Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. 5) wykonanie podbudowy z kruszyw oraz ustawienie obrzeży betonowych z nakładkami gumowymi, 6) rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej pod płytą istniejącego boiska oraz wykonanie nowego systemu drenarskiego boiska wraz z przebudową studni i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikami 9, 12 oraz 16 do SIWZ, Uwaga! O rozpoczęciu i zakończeniu robót branży sanitarnej dotyczących kanalizacji deszczowej należy powiadomić pisemnie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zgodnie z uzgodnieniem nr UIU.7011.395.2020.MK z dnia 03.06.2020 r. (stanowiącym załącznik nr 24 do SIWZ). Jednocześnie zgodnie z zapisami uzgodnienia zakres robót kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. 7) wykonanie nowej linii kablowej wraz z odcinkowym ułożeniem rur osłonowych na przewodach kablowych, Uwaga! Zamawiający rezygnuje z wykonania rur osłonowych zaprojektowanych od trzech stron płyty boiska zawartych w opracowaniach będących załącznikami nr 8, 11 i 15 do SIWZ. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia kosztu ich wykonania. 8) dostawa i montaż masztów oświetleniowych o wysokości 10 m (6 szt.) wraz z poprzeczkami (6 szt.) oraz naświetlaczami (12 szt.), 9) wykonanie uziemienia masztów, 10) ponowny montaż monitoringu, o którym mowa w pkt 3, na skrajnym słupie oświetleniowym boiska zlokalizowanym od strony północno-zachodniej, 11) wykonanie instalacji w budynku szkoły, 12) wykonanie pomiarów instalacji, 13) budowa szafki oświetleniowej, 14) wykonanie warstwy shockpad przepuszczalnej dla wody wykonanej metodą in situ lub w postaci maty prefabrykowanej zgodnie z załącznikami nr 8, 11 i 15 do SIWZ, 15) wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej o pow. ok. 2265 m2 z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym, o wysokości włókna min. 40 mm – max 55 mm powyżej maty, 16) wykonanie linii wklejanych na boisku, 17) wykonanie logo Gdynia Sport w przeciwległych narożnikach boiska; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://gdyniasport.pl/pl/o-nas/logo, 18) dostawa i montaż nowych bramek do piłki nożnej – 2 szt., 19) ustawienie chorągiewek narożnych – 4 szt., 20) dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska do piłki nożnej - 1 szt., Uwaga! Zamawiający zmienia treść i wygląd tablicy informacyjnej względem przedstawionej w dokumentacji projektowej. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże mailowo wzór tablicy z regulaminem. Treść tablicy informacyjnej z regulaminem należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 21) oczyszczenie trybun, 22) dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 3 m wzdłuż dłuższego boku boiska oraz o wysokości 6 m za bramkami, Uwaga! Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie piłkochwytów umiejscowionych za bramkami. Zamiast wymiany siatek należy wykonać nowe, wyższe piłkochwyty o wysokości 6 m zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ. 23) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 24) odtworzenie trawników, 25) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. Uwaga! Roboty budowlane, o których mowa w pkt 5, 14 i 15 należy wykonać zgodnie z załącznikami nr 8, 11 i 15 do SIWZ. 5. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt 15 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 5) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 6) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 7) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej, 8) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 9) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny dla trawy syntetycznej i granulatu gumowego, 10) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, 11) oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook of Requirements dla poziomu FIFA 1 STAR lub być zgodna z FIFA Quality Programme For Football Turf Handbook of Requirements (dostępny na stronie www.fifa.com) z października 2015 roku dla poziomu FIFA Quality, co powinno zostać potwierdzone posiadanym na innym obiekcie przez oferowany system nawierzchni stosownego certyfikatu minimum FIFA 1 STAR (dopuszczalny certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro lub FIFA Quality) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna łącznie z granulatem EPDM lub SBR lub TPE lub inny niezależnie od zastosowanej podbudowy), Zamawiający wymaga powyższego certyfikatu ze względu na możliwe użytkowanie nawierzchni przez między innymi młodzieżowe zespoły piłki nożnej uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, 12) spełniać następujące parametry techniczne: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) kolor: zielony preferowany w różnych odcieniach, c) wysokość włókna powyżej podłoża: min. 40 mm-max 55 mm oraz dopuszcza się +/-5% odchylenia (w badanej próbce) od deklarowanej przez producenta wysokości, 13) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w ust. 5 pkt 12 lit. a)-c) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 8 - 17 do SIWZ. 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ oraz Dokumentacji projektowej, zapisy SIWZ są nadrzędne w stosunku do zapisów załączonej Dokumentacji projektowej. 8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 9. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie wcześniej jednak niż 5 kwietnia 2021 r. i nie później niż 7 maja 2021 r. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego w powyższym terminie, jednak nastąpi to nie wcześniej niż po 7 dniach od daty zgłoszenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac do PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 10. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 11. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 155 z poźn. zm.) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 45a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni. 18. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 21. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 22. Wykonawca zgłasza pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 23. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem postanowienia ust. 24 i 25. 24. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 25. 25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że nawierzchnia z trawy syntetycznej, o której mowa w ust. 4 pkt 15 odpowiada normie PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej, 6) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 8-10, 13, 7) protokoły pomiarów elektrycznych, 8) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, o której mowa w Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 27. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 28. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowaną nawierzchnię z trawy syntetycznej, potwierdzonej przez jej producenta zgodnie z ust. 5 pkt. 10. 29. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 34. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z poźn. zm.), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: 1) wykonaniu robót ziemnych, 2) wykonaniu podbudowy boiska, 3) wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej, 4) wykonaniu prac montażowych. 35. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 34. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty – w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, c) kosztorys ofertowy zawierający co najmniej: obmiar/ilość, ceny jednostkowe netto, łączną wartość netto poszczególnych cen jednostkowych netto, podsumowanie wszystkich pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości netto i wartości brutto – w oryginale. d) dokumenty stanowiące element oferty w postaci: d.1) aktualnej karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta, d.2) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, d.3) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego dla oferowanego granulatu, d.4) autoryzacji producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, d.5) dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, d.6) dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 5 pkt 12 lit. a)-c) w postaci wyniku badań nawierzchni wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, d.7) certyfikatu FIFA (FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR lub FIFA Quality lub FIFA Quality PRO) dla obiektu, na którym wykonano oferowaną nawierzchnię (trawa syntetyczna łącznie z granulatem EPDM lub SBR lub TPE lub inny niezależnie od zastosowanej podbudowy). 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit. b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach