Przetargi.pl
„BUDOWA 2 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 40 KW KAŻDA W LUBLINIE, NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 3”

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 534 61 00 , fax. 81 531 85 48
 • Data zamieszczenia: 2018-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
  ul. Dobrzańskiego 3
  20-262 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 61 00, fax. 81 531 85 48
  REGON: 06000517200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpnt.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „BUDOWA 2 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 40 KW KAŻDA W LUBLINIE, NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 3”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW każda w Lublinie, na gruncie przy budynku Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego przy ul. Dobrzańskiego 3. Zasady i warunki wykonania Zamówienia określa Dokumentacja Techniczna (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie szczególnych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz nr 1 (wg wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ) 2) Formularz nr 2 (wg wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ) 4) Formularz nr 3 (wg wzoru z Załącznika nr 5 do SIWZ) 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, powinien załączyć do swojej oferty dowód, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności w postaci pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach