Przetargi.pl
„Budowa 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych”

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Adres: 38540 Zagórz, ul. 3 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 622 062 , fax. 134 622 062
 • Data zamieszczenia: 2018-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2
  38540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 134 622 062, fax. 134 622 062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 2)Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności: a)Usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowo-betonowej; b) Wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni parkingu- z asfaltowej na kostkę betonową; c) Wykonanie krawężników, dojść do budynków oraz chodników; d)Wykończenie łączenia się parkingu i wjazdu przy zmianie nawierzchni z asfaltowej na kostkę betonową krawężnikiem leżącym ze spadkiem skierowanym w stronę drogi asfaltowej; e)Zagospodarowanie terenów zielonych; f) Dostawa i montaż ławek, donic, kul betonowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, 4 lamp parkowych wraz z barierką; g) Odnowienie słupa ogłoszeniowego; h) Montaż tablicy SPOT; i) Odbudowę kręgów oraz pokryw istniejących studni; j) Budowę kanalizacji deszczowej; k) Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz przekazanie do zaopiniowania przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rzeźba o której mowa w pkt 3.5.7 arkusz 4 projekt wykonawczy (załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa) nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Tablica SPOT o której mowa w pkt 3.5.5 arkusz 4 projekt wykonawczy (załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa) nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany zamontować tablicę informacyjną dostarczony przez Zamawiającego w miejscu projektowanej tablicy. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty zastał w dokumentacji technicznej określonej jednolicie jako załącznik nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą: - dokumentacja projektowa; -STWiORB. Dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji. 4) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił przejezdność przebudowanego parkingu w zakresie dostępu klientów i dojazdu z zaopatrzeniem towarowym do poczty i sklepów w wyłączeniem okresów, które ze względów technologicznych wymagają okresowego wyłączenia części parkingu stanowiącej dojazdy do ww. obiektów. Z uwagi na lokalizację funkcjonujących lokali handlowych i poczty przy przebudowywanym parkingu, jego całkowite wyłączenie z ruchu, może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. Wykonawca zobligowany jest przekazać pisemnie ww. informację Zamawiającemu na co najmniej 3 dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania robót. 5)Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWiORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca analizując dokumentację techniczną powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w przedmiotowej dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji technicznej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach budowlanych, oraz STWiORB). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Gwarancja Długość okresu gwarancji jakości – stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. 7) Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: a)zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych; c) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy; d)s zczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 8) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy. Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i związane z wykonywaniem prac fizycznych, wykonywane były przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych, kierowców oraz operatorów sprzętu. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników wykonawcy przy jej wykonywaniu. Wykonawca przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji będzie przedstawiał informację zawierającą liczbę zatrudnionych przez Wykonawcę. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań są określone w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach opisanych w rozdz. 9 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania niniejszego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach