Przetargi.pl
Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 866 96 00 , fax. 17 866 96 01
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
  ul. Warzywna 3
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 866 96 00, fax. 17 866 96 01
  REGON: 69056113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wzsrzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do diagnostyki boreliozy, chorób autoimmunologicznych oraz alergii dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Zamawiający przywiduje składanie ofert częściowych tj.: 1) Część 1 – Diagnostyka boreliozy oraz chorób autoimmunologicznych 2) Część 2 – Diagnostyka alergii – panele duże. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danej części. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zapotrzebowania ilościowego określonego w przedmiocie zamówienia w ilości do 30 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście dostarczony asortyment. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu. Zaoferowany asortyment będący wyrobem medycznym musi być dopuszczony do obrotu i używania oraz posiadać aktualne dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211). Uwaga: Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa udostępni Zamawiającemu kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów, wymagań określonych powyżej na jego każde żądanie. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z wyspecyfikowanym, kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego użytkowania przedmiotu zamówienia przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Formularz cenowy – Część 1; 2) Minimalne wymagania (zestawy do oznaczania) – Część 1; 3) Minimalne wymagania (sprzęt) – Część 1; 4) Formularz cenowy – Część 2; 5) Minimalne wymagania (zestawy do oznaczania) – Część 2; 6) Minimalne wymagania (sprzęt) – Część 2; 7) Wzór umowy - stanowiące załączniki do SIWZ i dostępne w oddzielnych plikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA. 2. Wypełniony i podpisany (w zależności od części): Formularz cenowy – Część 1, Minimalne wymagania (zestawy do oznaczania) – Część 1, Minimalne wymagania (sprzęt) – Część 1; Formularz cenowy – Część 2, Minimalne wymagania (zestawy do oznaczania) – Część 2, Minimalne wymagania (sprzęt) – Część 2. 3. Pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. Dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach