Przetargi.pl
WYKONANIE BADAWCZEGO OTWORU GEOTERMALNEGO DĘBICA GT-1 DO CELÓW CIEPŁOWNICZYCH NA TERENIE MIASTA

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 838 100 , fax. 146 838 161
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  ul. Ratuszowa 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146 838 100, fax. 146 838 161
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE BADAWCZEGO OTWORU GEOTERMALNEGO DĘBICA GT-1 DO CELÓW CIEPŁOWNICZYCH NA TERENIE MIASTA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Wykonanie przez Wykonawcę odwiertu Dębica GT-1 zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Dębica” b) Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej składającej się z projektu robót geologicznych, opisu technicznego, projektu zagospodarowania terenu, rysunków, uzgodnień, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót geologicznych. c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, określonego w ust. 1, zgodnie z: niniejszą Umową, szczegółowym opisem przedmiotu Umowy zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami sztuki wiertniczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45255500-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 400 000,00 zł, słownie: czterysta tysięcy złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną