Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. Świętej Barbary
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 642 38 58 , fax. 16 642 38 58
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze
  ul. Świętej Barbary 18
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 16 642 38 58, fax. 16 642 38 58
  REGON: 18096546200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk-kanczuga.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawy oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego, zimowego, spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 oraz wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz. 1680), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż (–25 °C). 1) Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy – nie wcześniej niż od 01.07.2019 roku 2) Całkowita wielkość zamówienia: 48 000 litrów/48,00 m3 oleju napędowego. Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%. Szacowana wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 4 000 litrów na miesiąc. 3) Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy do zbiornika Zamawiającego przy użyciu środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 4) Miejsce realizacji zamówienia: zbiornik paliwa 5 000 litrów na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze PSZOK Siedleczka nr 157A. 5) Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsca wskazanego w punkcie 4 odbywały się w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie do 72 godzin od chwili zgłoszenia. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 6) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy każdej dostawie wymagał będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) dostarczanego paliwa. 7) Wykonawca będzie dostarczał zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane i dopuszczone do eksploatacji oraz muszą posiadać ważne badania techniczne. 8) Zamawiający dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar. Zamawiający może sprawdzić w obecności kierowcy cysterny przy pomocy termometru parametry paliwa tj. gęstość i temperaturę oraz organoleptycznie barwę, klarowność i brak zanieczyszczeń stałych. Zamawiający podpisuje Dowód Dostawy (WZ) jeżeli w/w warunki są spełnione. Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego przez Kierownika Przedsiębiorstwa oraz kierowcy autocysterny. 9) W przypadku awarii pojazdów – zostanie pobrana próbka przy udziale Wykonawcy i przebadana przez specjalistyczne laboratorium. W przypadku negatywnych wyników badań Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów przeprowadzonych badań oraz naprawy uszkodzonych pojazdów. 10) Warunki płatności Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 11) Rozlicznie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliwa u producenta na dzień dostawy oraz przy zastosowaniu ustalonego rabatu, upustu określonej w złożonej ofercie. 12) Dostarczane paliwo będzie fakturowane w temperaturze referencyjnej 150C
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 6 lub 7 do SIWZ. Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach