Przetargi.pl
Bilety komunikacji miejskiej do dalszej odsprzedaży - ZTM Warszawa

"Poczta Polska S.A." ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 W-wa,KRS: 0000334972 Sąd Rej.dla m.st. W-wy, kapitał zakł.774 140 000 zł w całości wpłacony. Jedn. prowadząca post. w im. "Poczty Polskiej S.A." Biuro Zamówień, Dział Zamówień Terenowych Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 40-940 Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 2538862 , fax. (32) 2513346
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Poczta Polska S.A." ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 W-wa,KRS: 0000334972 Sąd Rej.dla m.st. W-wy, kapitał zakł.774 140 000 zł w całości wpłacony. Jedn. prowadząca post. w im. "Poczty Polskiej S.A." Biuro Zamówień, Dział Zamówień Terenowych Południe
  pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
  40-940 Katowice, woj. śląskie
  tel. (32) 2538862, fax. (32) 2513346
  REGON: 10684960000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bilety komunikacji miejskiej do dalszej odsprzedaży - ZTM Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego biletów jednorazowych i krótkookresowych uprawniających do przejazdu osób środkami transportu ZTM w Warszawie według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1a do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34980000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach