Przetargi.pl
Usługa odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2021 r.

Szkoła Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6069441 , fax. 032 6069249, 6069279
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Katowicach
  ul. Gen. Jankego 276
  40-684 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6069441, fax. 032 6069249, 6069279
  REGON: 27667677500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie: 1) odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych - kod odpadu 20 03 01; 2) odbioru odpadów segregowanych - kod odpadu 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39; zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji asortymentowo–ilościowo–wartościowej, stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ. 2. Przedmiotem zamówienia jest także dzierżawa przez Wykonawcę Zamawiającemu na czas trwania umowy: 1) 2 pojemników o pojemności 7 m3 przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, 2) 2 pojemników o pojemności 5 m3 przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, 3) 3 zestawów po 3 pojemniki o pojemności 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych, 4) 1 zestawu - 4 pojemniki o pojemności 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych. 3. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 1) systematyczne odbieranie odpadów gromadzonych w pojemnikach zgodnie z ustaloną częstotliwością, określoną w § 4 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wymiana pojemników zużytych w wyniku bieżącej eksploatacji, 3) usunięcie odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich przepełnienia spowodowanego niedotrzymaniem przez Wykonawcę ustalonego terminu wywozu, 4) utrzymanie pojemników w czystości i ich dezynfekcję, 5) czyszczenie miejsca zaśmieconego po załadunku do samochodu Wykonawcy. 4. Prognozowana ilość odbioru pojemników: 1) odbiór raz w tygodniu 1 pojemnika o pojemności 5 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku akademika „W”, 2) odbiór dwa razy w tygodniu 1 pojemnika o pojemności 5 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku akademika „L”, 3) odbiór raz w tygodniu, 1 pojemnika o pojemności 7 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku stołówki „U”, 4) odbiór raz w tygodniu, 1 pojemnika o pojemności 7 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku dydaktycznym „C”, 5) odbiór raz w tygodniu 3 zestawów po 2 pojemniki o pojemności 1,1 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (plastik, papier), ustawionych przy budynku akademika „L”, budynku dydaktycznym „C”, i budynku akademika „W”, 6) odbiór raz w tygodniu 1 zestawu po 3 pojemniki o pojemności 1,1 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (plastik, 2 x papier), ustawionych przy budynku stołówki „U”, 7) odbiór raz w miesiącu 4 pojemników o pojemności 1,1 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (szkło), ustawionych przy budynku akademika „L”, budynku dydaktycznym „C”, budynku stołówki „U” i budynku akademika „W”. 5. Szczegółowe warunki świadczenia usługi określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów; Kod CPC 94020; Symbol PKWiU: 38.11.11.0. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp), aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności kierowania pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów komunalnych oraz obsługi załadunku odpadów do pojazdów były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 10. Niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 7 czynności traktowany będzie jako naruszenie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę stanowić będzie naruszenie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 12. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 nr 19 s. 1). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach