Przetargi.pl
Migracja systemu poczty elektronicznej Exchange do najnowszej wersji Exchange 2019 wraz zakupem niezbędnych licencji

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Migracja systemu poczty elektronicznej Exchange do najnowszej wersji Exchange 2019 wraz zakupem niezbędnych licencji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Opis przedmiotu zamówienia: „Migracja systemu poczty elektronicznej Exchange do najnowszej wersji Exchange 2019 wraz zakupem niezbędnych licencji" 2) Przedmiotem zamówienia jest: 1. Inwentaryzacja środowiska systemu 2. Dostawa licencji 3. Wdrożenie, sporządzenie dokumentacji i szkolenie 4. Gwarancja, wsparcie techniczne. 3) Szczegółowy zakres prac określa: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) Wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 4) Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach