Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48552482001, , fax. +48552483180
 • Data zamieszczenia: 2019-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48552482001, , fax. +48552483180
  REGON: 000524447
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paslek-um.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłęk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na bieżącym utrzymaniu i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłęk (Gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), w tym współfinansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zadanie polegające na utrzymaniu czystości i porządku na zieleńcach zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich nr 513 ul. Sprzymierzonych (od znaku pionowego D-42 „teren zabudowany” do skrzyżowania z ruchem okrężnym u zbiegu ulic Sprzymierzonych, Augustyna Steffena i Kraszewskiego – Rondo Itzehoe) oraz nr 505 ul. Kraszewskiego (od Ronda Itzehoe do granic administracyjnych miasta) w Pasłęku. 2. W zakres zadania wchodzi między innymi: 1) koszenie trawników (parki, zieleńce miejskie); 2) pielęgnacja istniejących nasadzeń (pielenie, pielęgnacja krzewów i drzew ozdobnych); 3) cięcia żywopłotów (pielęgnacyjne, formujące); 4) odchwaszczanie żywopłotów; 5) nasadzenia kwiatów jednorocznych (konstrukcje kaskadowe, kwietniki wiszące); 6) założenie nowego trawnika o powierzchni ok. 1000 m2; 7) prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych (w tym grabienie liści i opróżnianie koszy parkowych); 8) odmładzanie krzewów liściastych (cięcia pielęgnacyjne drzew); 9) dostawa 5 (pięciu) wiszących kwietników na kwiaty jednoroczne. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na wykonaniu przez Wykonawcę dodatkowych nasadzeń w parku przy ul. Boh. Westerplatte, w ilości do 60 szt. krzewów i/lub drzewek z materiału pozyskanego i dostarczonego przez Zamawiającego, za dodatkowym wynagrodzeniem. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium określono w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) informacji Wykonawcy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – jeżeli dotyczy; 2) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) – jeżeli dotyczy; 3) zobowiązania podmiotu trzeciego. W terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach