Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Warszawska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7638027; 7620202 , fax. 095 7620220
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Warszawska 1
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 095 7638027; 7620202, fax. 095 7620220
  REGON: 00053000575110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drezdenko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko 1. Rodzaj zamówienia: usługi 2. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko. 3. Zakres zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko, składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i zagęszczenie walcem wibracyjnym 180.000 m2, b) tłuczeń 0/31,5mm z dowozem - 80 ton, c) gruz budowlany betonowy kruszony z dowozem - 180 ton, d) rumosz asfaltowy z dowozem - 80 ton, e) praca spycharko-koparki - 50 roboczogodzin, f) transport samochodami samowyładowczymi - 60 km. 4. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi oraz o zakresie prac przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego arkusz kalkulacyjny w wersji elektronicznej w celu ewidencji wykonanych robót oraz kalkulacji kosztów. 5. Informacja będzie zawierała wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi. Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w ppkt. a – f.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty A. oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, B. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ, C. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich (oryginał), D. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wymaga się składania tego formularza, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopi poświadczonej notarialnie, E. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopi poświadczonej notarialnie, F. dowód wniesienia wadium dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia (kopię dowodu wniesienia wadium należy wpiąć do oferty, a oryginał luźno dołączyć do oferty), G. formularz cenowy – załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach