Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie chodników 2023/2024 zachód

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 000650614
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie chodników 2023/2024 zachód
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników 2023/2024 na terenie zachodniej części miasta Rzeszowa Zakres zamówienia obejmuje:1. Zacięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną – 40 m. 2. Rozebranie podbudowy z betonu – 270 m2.3. Rozebranie podbudowy z kruszywa – 40 m2.4. Rozebranie obrzeży betonowych – 150 m.5. Rozebranie krawężników betonowych – 150 m.6. Rozebranie krawężników kamiennych – 20m.7. Rozebranie chodników z kostki – 20m2.8. Rozebranie chodników z płytek betonowych – 350 m2.9. Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych – 120m2.10. Koryta wykonywane mechanicznie – 710 m2.11. Profilowanie i zagęszczanie podłoża – 120 m2.12. Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku – 450m2.13. Ułożenie posypki cementowo piaskowej – 80 m2.14. Nawierzchnie (podbudowa) z kamienia tłuczonego (z kruszywa łamanego) gr. 10·cm z rozłożeniem i zagęszczeniem – 250 m2.15. Nawierzchnie (podbudowy) z kamienia tłuczonego (z kruszywa łamanego) gr. 15·cm z rozłożeniem i zagęszczeniem – 250 m2.16. Wykonanie podbudowy z betonu, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 800 m2.17. Przełożenie obrzeży betonowych – 250 m..18. Przełożenie krawężników betonowych– 300 mb.19. Przełożenie krawężników kamiennych – 150 mb.20. Przełożenie chodników z płytek betonowych – 150 m2.21. Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 lub 8cm - 1830m2.22. Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej – 560 m2.23. Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej – 80 m2 23. Przełożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych,– 90 m2.24.Przełożenie odwodnienia liniowego z gotowych elementów na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 40 m.25. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr do 5cm po zagęszczeniu, wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni ziemią urodzajną z mieszaniną traw – 40m2.26. Ustawienie obrzeży betonowych – 400 m. 27. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - schody – 80 m.28. Ustawienie krawężników betonowych – 160 m.29. Ustawienie krawężników kamiennych – 20 m.30. Wykonanie chodników z kostki brukowej – 550 m2.31. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych – 10 m2.32. Wykonanie chodników z płytek betonowych 50 cm *50 cm gr. 7 cm ( płytki nowe ) – 10 m2.33. Uzupełnienie spoin na kostce kamiennej żywicami. Głębokość spoiny 8 cm po wcześniejszym jej oczyszczeniu. 10 m2.34. Uzupełnienie spoin na kostce kamiennej zaprawą cementową - 30 m2.35. Wykonanie nawierzchni z GEOKRATY z wypełnieniem grysem – 10 m2.36. Ułożenie korytek ściekowych–10 m.37. Ułożenie odwodnienia liniowego – 9,5 m.38. Wykonanie cieku z kostki brukowej– 10 m2.39. Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i zieleńców wraz z obsianiem trawą - 249m2.40. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych,– 10 szt.41. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, teletechnicznych– 10 szt.42. Regulacja pionowa włazu kanałowego lub wpustu ściekowego – 10 szt.43. Regulacja wraz z wymianą włazu kanałowego – 5 szt.44. Regulacja wraz z wymianą wpustu deszczowego – 4 szt.45. Zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną – 4 mb.46. Demontaż i montaż znaków drogowych pionowych – 4 szt.47. Aktualizacja mapy zasadniczej w formie cyfrowej (pliki DXF, DGN) oraz papierowej na żądanie zamawiającego – 4 szt.48. Przekruszenie gruzu do frakcji 63 mm pochodzącego z rozbiórek materiałów drogowych z załadunkiem, transportem i wyładunkiem do 25 km - materiał inwestora – 4 m3.49. Roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypu w razie potrzeby dowóz gruntu nasypowego wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem. – 10 m3.50. Transport materiałów budowlanych tzn. kostki, płytek betonowych, płyt ażurowych, płyt drogowych, gruzu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do 25 km – 20 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł na warunkach określonych w SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował roboty polegające na ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej w ilości co najmniej 275 m2.Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe roboty budowlane w ramach oddzielnych umów lub w ramach jednej umowy.Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie2) roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane*: Kierownik robót: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem:- piły do cięcia nawierzchni – 3 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),- zagęszczarki płytowe – 3 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),- 3 komplety oznakowania do prowadzenia robót szybko postępujących (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),- samochody dostawcze 3 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek a) musi spełniać jeden z wykonawców, warunek b) i c) mogą spełniać wykonawcy wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach