Przetargi.pl
Bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Lubiszyn w 2020 roku

Urząd Gminy Lubiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 66-433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 277 148 , fax. 957 277 136
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lubiszyn
  Plac Jedności Robotniczej 1
  66-433 Lubiszyn, woj. lubuskie
  tel. 957 277 148, fax. 957 277 136
  REGON: 54682200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Lubiszyn w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżących naprawach, remontach i utrzymaniu dróg gminnych, w tym gruntowych, ulic z nawierzchnią bitumiczną i placów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lubiszyn, polegające w szczególności na: - naprawie dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczanie podłoża; - remontach cząstkowych nawierzchni z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie; - wykonanie nawierzchni żwirowych lub z kruszyw łamanych dróg nieulepszonych; - naprawa nawierzchni bitumicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu, kogo i tytułem, jakiego postępowania jest wnoszone, Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240),
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: 6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum: 50 000,00 zł. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: 50 000 zł. 6.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości 50 000,00 zł brutto, polegającą na budowie/przebudowie/remoncie drogi/placu w technologii gruntowej oraz potwierdzi, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną mu powierzone.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach